Det är viktigt att restaurangens personal har rena händer när de hanterar mat.

De flesta av de cirka 100 kontrollerade restaurangerna, pizzeriorna och skolköken har fungerande rutiner för rengöring

Våra ATP-mätningar (ett sätt att mäta hur smutsig en yta är) av händer har medfört att många av de som vi provtagit i köken fått en aha-upplevelse om betydelsen av att tvätta händerna ofta och grundligt mellan varje arbetsmoment.

I samband med kontrollerna hos storhushållen har vi pratat om hur viktigt det är att handtvätt görs ofta och på rätt sätt. För att visa hur stor skillnaden blir efter grundlig handtvätt har vi använt oss av provtagning med ATP-mätare. ATP (adenosin-tri-fosfat) är ett mått på mängden levande celler. Den innefattar såväl mängden livsmedelsrester som bakterieförekomst. En förhöjd ATP-halt visar en förhöjd risk att bakterier eller andra mikroorganismer antingen finns på ytan eller att det finns livsmedelsrester där bakterier kommer att börja växa. Vi tog prov från personalens händer före och efter handtvätt och diskuterade resultatet med personalen.

Vi har även kontrollerat att personalen har rena arbetskläder och tillräcklig kunskap för den hantering som pågick i köken. Hos flera av de kontrollerade skolköken har vi diskuterat hur de arbetar med matsvinn i syfte att minska mängderna mat som slängs. De storhushåll där vi inte tidigare under 2017 gjort kontroll och uppföljning av källsortering fick sin kontroll.

Vad blev nyttan av detta projekt?

Vårt fokus på lokalernas och utrustningens skick har bidragit till att spruckna och trasiga ytor som är svåra att göra rent har eller ska åtgärdas. När ytorna är hela och enkla att göra rena minskar risken för kontaminering av livsmedel.

Kontrollerna ledde till att olämpliga plastförpackningar togs bort. Vi informerade om riskerna med att återanvända engångsmaterial av plast. Riskerna med återanvändning är exempelvis att allergener kan finns kvar även efter diskning och kan överföras till livsmedel. Plasten påverkas av olika faktorer, så som temperaturer, livsmedlets fetthalt och pH samt om livsmedlet är fast eller flytande. Farliga ämnen i plasten kan föras över till de livsmedel som förvaras där i.