Enda sättet att veta om det finns radongas i huset är att mäta det. Då behöver man radondosor.

82 % av flerbostadshusen har nu radonhalter som underskrider 200 Bq/m3 luft

Det är mindre än 1 % av flerbostadshusen som vi inte har fått mätresultat för.

Miljönämndens mål för radonhalt i inomhusluften innebär att radonhalten i minst 90 % av alla flerbostadshus vara lägre än 200 Bq/m3 senast 2019. Senast 2020 ska halten radon i inomhusluft i 100 % av alla flerbostadshus inte överskrida 200 Bq/m3 luft.

För att nå målet kommer vi att fortsätta att ställa krav på att de fastighetsägare som ännu inte redovisat resultat från radonmätningar till oss, att göra det. Vi kommer att arbeta vidare med att följa upp att fastighetsägarna gör åtgärder i de fall deras fastigheter har radonhalter som överskrider riktvärdena. Om fastighetsägarna inte följer de tagna besluten kommer vi att fatta nya beslut och förena dessa med viten.

Vad blev nyttan med detta projekt?

Radon i inomhusluft orsakar varje år lungcancer hos 500 personer i Sverige. Rökare har störst risk att drabbas. Fler personer dör årligen på grund av radon, än som dör i trafiken. Genom att fastighetsägaren gör en radonmätning och genomför åtgärder i de fall halten överskrider riktvärdet, så minskar risken för att de boende drabbas av lungcancer.