Kylvaror som förvaras i en butiks kyldisk.

137 olika livsmedelsverksamheter har kontrollerats

Vi har besökt butiker, kök vid förskolor och äldreboenden samt större distributionsanläggningar för dricksvatten. De flesta av verksamheterna fick inga krav på åtgärder för de områden vi kontrollerade vid det här besöket.

Hos nästan alla verksamheter som vi kontrollerade har vi noterat att temperaturerna i kylar och frysar är inom de rekommenderade temperaturområdena och att de har fungerande rutiner för temperaturkontroll.

Kontroll hos butiker

Hos några butiker har vi konstaterat att färdiggrillade kycklingar inte var tillräckligt varma. Vi noterade också att det hos några butiker inte fanns någon fungerade termometer för att utföra temperaturkontroller vid mottagning av kylda och frysta varor.

Spårbarhetssystemet hos de flesta butikerna fungerar bra. Företagarna kunde visa upp följesedlar eller fakturor för sina inköpta livsmedel.

Vid kontroll hos butikerna med manuell hantering har vi sett att arbetsytor och utrustning är i gott skick och möjliga att rengöra. Detta innebär att ytorna som är i direkt kontakt med livsmedel är släta, tvättbara och korrosionsbeständiga. Dessutom var arbetsytorna och utrustningen rena.

Kontroll vid kök hos förskolor och äldreboenden

Vi har kunnat konstatera att tillagningsköken har bra kontroll på tillagningstemperaturer och vid nedkylning av livsmedel. De har även bra hantering av ris för att säkerställa att mikrobiella och kemiska risker minimeras.

Rutiner för personlig hygien fungerar bra hos nästan alla kontrollerade verksamheter. Personalen har rena arbetskläder, hårskydd och bär inte smycken eller annat som försvårar handtvätt. Handtvättmöjlighet finns och personalen tvättar sina händer före och eventuellt efter varje arbetsmoment där oförpackade livsmedel hanteras. Engånghandskar används som komplement till god handhygien men ersätter inte handtvätt.

Verksamheter där oförpackade livsmedel hanteras har rutiner som säkerställer att personal som bär på smitta som kan överföras till livsmedel inte hanterar oförpackade livsmedel.

Kontroll av distributionsanläggningar för dricksvatten

Vid vår kontroll av distributionsanläggningar för dricksvatten konstaterade vi att hälften av anläggningarna saknade skriftliga hygienrutiner för läcklagning och nyanläggning av vattenledningar för att säkerställa att dricksvattnet inte blir kontaminerat av omgivningen.

Vi konstaterade även att rutiner för att ha god vattenomsättning i ledningsnätet finns. Reservoarerna som ingår i anläggningen kontrolleras regelbunden och personalen vidtar åtgärder om brister noteras.

I beskrivning av distributionsanläggningen såg vi att det finns uppgifter om geografisk dragning, rördimensioner, typ av material, ålder med mera. Beskrivningen används som underlag för förnyelseplanering, spolplaner, läcksökning etc.

Vi noterade att det fanns förnyelseplanering och kartläggning av förnyelsebehovet vid alla distributionsanläggningarna. De har en planerad utbytestakt av det gamla ledningsnätet och deras prioriteringar sker utifrån antal läckor per km, ålder och materialval.