Kemikalier och cisterner

Miljösamverkan östra Skaraborg kontrollerar att kemiska produkter hanteras och förvaras på rätt sätt samt att kemikalier som säljs i förpackningar i handeln är rätt märkta och korrekt tillslutna.
 
Vi arbetar också för att kemiska produkter byts ut mot sådana som är mindre farliga för människors hälsa och miljön. I detta arbete ingår även att få stora kemikaliehanterare att utreda och minska riskerna för stora kemikalieolyckor. Vi är även remissinstans i tillståndsfrågor.
 
I tillsynen ingår både yrkesmässiga och andra användare av kemiska produkter. Vi handlägger även tillståndsärenden gällande viss spridning av bekämpningsmedel.

Det är viktigt att kemikalier förvaras på rätt sätt så att inte människor, djur eller miljön kan skadas. 

Cisterner

Information om cisterner och besiktning av cisterner finns under rubrikerna till vänster.