Cisterner

Den som äger en cistern för diesel, eldningsolja eller spillolja ansvarar för att lagring, hantering och kontroll sker på rätt sätt.

Regler för hur cisterner ska skötas finns i Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor (2003:24). Mer information finns på Naturvårdsverkets webbsida "Lagring av brandfarliga vätskor – cisterner", se länk.

Läckage från cisterner kan förstöra både mark och vattentäkter och är dyra att sanera. Därför måste alla cisterner och tankar som rymmer mer än 1 kubikmeter olja eller diesel besiktigas regelbundet. Cisterner ska också besiktigas vid nyinstallation och vid reparation eller annan större förändring. Besiktningar ska utföras av ett ackrediterat företag. Läs mer om detta under ”Besiktningar av cisterner”.

Ska du sluta använda din cistern?

En cistern som inte ska användas längre ska tömmas, rengöras och skrotas. Grundregeln är att nedgrävda cisterner tas upp ur marken. Endast om man riskerar att påverka en byggnad så att till exempel sättningsskador uppstår får den ligga kvar i marken. Cisternen måste då tömmas, rengöras och fyllas med sand.

Du måste göra en anmälan till Miljösamverkan östra Skaraborg om du slutar använda din cistern. 

Under en övergångsperiod kan en cistern vara kvar på fastigheten utan att den används. Kom ihåg att ta bort överfyllnadsskydd och påfyllningsrör så att inte påfyllning kan ske av misstag. Är cisternen nedgrävd bör den tas om hand omedelbart eftersom en bortglömd tom cistern som kollapsar kan orsaka stora problem med sättningsskador då runt 3 kubikmeter jord plötsligt rör sig.

Tillstånd för hantering av brandfarlig vara

För att få hantera brandfarliga varor kan du behöva söka tillstånd hos Samhällskydd Mellersta Skaraborg (Räddningstjänsten i Falköping, Götene, Skara, Tidaholm) eller Räddningstjänsten Östra Skaraborg.

Lantbruk är undantagna från kravet på tillstånd för hantering av brandfarlig vara om det är brandfarlig vätska med en flampunkt som är högre än 60 grader C som man hanterar.