Utegård på en förskola med rutchkana, sandlåda och andra lekytor.

Anmälningspliktiga lokaler

Här är några exempel på verksamheter som alltid måste anmälas till tillsynsmyndigheten (MÖS):

  • förskola, öppen förskola, grundskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, förskoleklass, gymnasieskola, särskola och fristående skola,
  • bassängbad som används av många människor, även floating och spa-anläggningar samt badtunnor som inte är för privat bruk,
  • verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta genom användning av skalpeller, akupunkturnålar, piercningsverktyg eller andra liknande skärande eller stickande verktyg.

Anmälningsplikten regleras i 38 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899). Länk hittar du till höger.

Anmälan

Du ska lämna en skriftlig anmälan. Den ska innehålla olika administrativa uppgifter och du ska beskriva din verksamhet. Till anmälan ska du bifoga en ritning som visar hur lokalen ska inredas och utrustas samt uppgifter om ventilationsflöden i lokalen. Använd blanketten som du finner till höger.

Kontakta Miljösamverkan östra Skaraborg

Du bör kontakta oss redan när lokalen planeras. Även om du ska ändra delar av eller hela lokalen är det bra att du kontaktar oss. Tänk på att det är lättare att uppfylla hygienkraven redan från början istället för att bygga om i efterhand.

Avgifter

Särskilda avgifter tas ut för anmälan och tillsyn av lokalen och verksamheten där. Avgifterna är fastställda av kommunfullmäktige i respektive kommun. Du hittar avgifterna under länken "Taxor" under "Om Miljösamverkan" på sidans topp.

Om du startar din verksamhet utan att först ha anmält den till Miljösamverkan ska en så kallad miljösanktionsavgift tas ut. Skyldigheten att ta ut miljösanktionsavgiften regleras i miljöbalken. Miljösanktionsavgift tas bara ut för de verksamheter som inte är anmälda och som startat sin verksamhet efter den 1 januari 1999, då miljöbalken trädde i kraft.

Kontakt med andra myndigheter

Eftersom det oftast behövs även bygglov eller bygganmälan så behöver du kontakta din kommuns bygglovhandläggare, se länkar till höger.

Du kan även behöva kontakta Arbetsmiljöverket för att få reda på deras krav på arbetsmiljö och arbetslokaler. Länk finner du under "Relaterad information".