Tatuering pågår.

Hälsoskydd

Utemiljöer vid förskolor och skolor

Barn är extra utsatta för skadliga mängder av solens UV-strålning. De har tunnare hud och bränner sig lättare, vilket kan öka risken för att längre fram i livet drabbas av hudcancer. När man gör iordning utemiljöer vid förskolor och skolor är det bra att planera så att det finns träd, buskar och andra skydd som skyddar barnen för solens strålar. I Strålsäkerhetsmyndighetens broschyr "Solskyddsfaktorer - sju tips för säkrare lekplatser och friskare barn" finns idéer och tips som är lätta att ta till sig.

Anmälningspliktiga lokaler

Vissa lokaler behöver anmälas till Miljösamverkan östra Skaraborg innan du startar din verksamhet. Läs gärna mer via länken till vänster. Det gäller till exempel (utförligare beskrivning under fliken "Anmälningspliktiga lokaler):

- skolor, förskolor, fritidshem och liknande, 

- badanläggningar även floating och badtunnor som inte är för privat bruk,

- tatuering, piercing (håltagning), akupunktur och fotvård med stickande/skärande verksamhet, 

- solarier (anmälan enligt strålskyddslagen).

Legitimerad enligt patientsäkerhetslagen

Om du är legitimerad enligt patientsäkerhetslagen, till exempel naprapat, kiropraktor, sjukgymnast eller arbetsterapeut och vill starta akupunkturverksamhet så behöver du inte göra en anmälan till oss (enligt miljöbalken). Det är Socialstyrelsen som har tillsyn över legitimerad personal inom hälso- och sjukvården. Kontrollera med Socialstyrelsen vilka åtgärder du behöver göra för din akupunkturverksamhet.

Lokaler som inte är anmälningspliktiga enligt miljöbalken

Även om du inte behöver anmäla din verksamhet till tillsynsmyndigheten (Miljösamverkan östra Skaraborg) så ska du uppfylla kraven i de lagar och regler som är aktuella för just din verksamhet. Det kan innebära att vi kan komma att utföra tillsyn även av din verksamhet. Därför kan det vara bra för dig att redan från början utforma dina lokaler utifrån de krav som vi ställer vid en inspektion. Du kan läsa mer om dessa krav via länkarna till vänster.

Här är några exempel på verksamheter som inte behöver anmälas enligt miljöbalken:

- hotell, pensionat eller likande lokaler där allmännehten erbjuds tillfällig bostad,
idrottsanläggningar och campinganläggningar,

- yrkesmässig hygienisk verksamhet som inte innebär risk för blodsmitta,

- lokaler för vård och annat omhändertagande, till exempel sjukhem, ålderdomshem, häkten.

Observera!

Det kan vara så att du behöver anmäla din verksamhet utifrån någon annan lagstiftning, till exempel om du serverar frukost eller har någon annan enklare servering. Se länk om "Livsmedel".