Buller är oönskade ljud som påverkar hälsa och livskvalitet negativt.

Buller

Buller är oönskade ljud som påverkar hälsa och livskvalitet negativt. Om du blir störd kontakta i första hand din hyresvärd eller den som är upphov till bullret.

Buller kan leda till trötthet, sömnproblem, stress och sämre koncentration. Vad vi upplever som buller varierar från person till person och även efter tid på dygnet. Det kan till exempel vara ljud från vindkraftverk, kyrkklockor, vägar, järnvägar, flyg, byggarbetsplatser, gym, discon eller uteserveringar.

Lågfrekvent buller kan vara svårt att höra men är lika farligt som högt ljud. Det kan exempelvis vara brusande ventilationssystem eller ljud från värmepumpar. Det kan också vara tvättmaskiner som placerats fel och genom vibrationer skapar ”stom-ljud” i huset.

När man planerar och bygger nya bostäder måste man ta hänsyn till buller. Bygger man i ett bullerutsatt område måste man göra åtgärder så att människor inte får hälsoproblem.   

När du besväras

Kontakta i första hand den som är upphov till bullret. Om du fortsätter att störas kan du anmäla ditt klagomål till oss. Ett tips är att innan du anmäler föra dagbok under minst tre veckor över vilka tider du störs och vad du störs av. Då har vi ett bättre underlag och kan hantera ditt klagomål snabbare. Använd gärna den enkla störningsdagboken som du finner här på sidan.

När ett klagomål kommer in bedömer vi om bullret utgör en olägenhet för människors hälsa enligt miljöbalken (9 kap 3 §). Hur ihållande och hur ofta det bullrar är faktorer som spelar roll i bedömningen. Störningen ska inte vara ringa eller helt tillfällig. Exempelvis kan hundar som skäller då och då vara något man får tåla. Men skäller de mycket ofta kan det vara en olägenhet.

Buller från trafiken

Om du känner dig mycket störd av trafikbuller eller trafikvibrationer från en statlig väg eller järnväg kan du göra en förfrågan hos Trafikverket om en buller- eller vibrationsutredning. Ansöker gör du på Trafikverkets webbplats.

Är det kommunen som är väghållare kontaktar du din kommuns samhällsbyggnadsavdelning eller motsvarande.

Ta reda på vem som är väghållare

På den nationella vägdatabasen som Trafikverket tillhandahåller kan du ta reda på om vägen är en statlig, kommunal eller enskild väg.

I de flesta större tätorterna är det kommunen som är väghållare. I bland kan det även inne i tätorten vara staten som ansvarar för vägen eller delar av en vägsträckning. I mindre tätorter är det ofta enskilda vägsamfälligheter som ansvarar för vägen.   

Hyresvärden har ett ansvar

Om vi bedömer att bullret är en olägenhet tar vi kontakt med fastighetsägaren som får möjlighet att frivilligt göra utredningar och åtgärder. Vi kan även ställa krav på fastighetsägaren att göra ljudmätningar, skyddsåtgärder och tidsbegränsningar.

Vid störningar mellan grannar blir reglerna i miljöbalken sällan aktuella. Därför handlägger vi vanligtvis inte dessa klagomål. Störningarna får istället lösas enligt lagstiftningen i jordabalken. Kontakta din hyresvärd.

Bullergränser

På Folkhälsomyndighetens webbplats finns allmänna råd om hur mycket buller som är acceptabelt, exempelvis i en bostad. Vilken tid på dygnet det bullrar spelar roll i bedömningen om det är en olägenhet. Det kan vara så att man får tåla mer ljud dagtid än nattetid.

Smarta mobiltelefoner kan ha appar som beräknar ljudnivåer. Dessa är ofta osäkra mätinstrument och kan endast ses som en fingervisning om bullernivån.