Hushållens avfall

Sopor som uppstår varje dag, i det dagliga livet i hemmet eller på kontoret kallas för hushållsavfall. Förutom de sopor du lägger i soppåsen under diskbänken ingår även el-avfall, lysrör, glödlampor, grovsopor, tidningar, förpackningar, slam från slamavskiljare samt latrin i begreppet hushållsavfall.

Hämtning av hushållsavfall

Kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS) ansvarar för insamling och behandling av hushållens avfall. Om du vill byta abonnemang eller storlek på kärl så hör av dig till Avfallshantering Östra Skaraborg. AÖS kontaktar du på telefon 0500-49 81 85 eller e-post info@avfallskaraborg.se

AÖS ansvarar också för att ta fram bestämmelser för hur hushållsavfallet ska samlas in, hur platsen där soporna hämtas ska vara och var olika typer av avfall ska lämnas (återvinningscentralerna). Till höger kan du se vad AÖS anser ska läggas i soppåsen och sedan i sopkärlet.

Undantag från AÖS föreskrifter

Avfallshantering Östra Skaraborg arbetar med att införa insamling av matavfall i tätorter och på landsbygden. När du ansluter dig till matavfallsinsamlingen kommer det brännbara hushållsavfallet i det gröna kärlet att hämtas var fjärde vecka. Därmed behöver du inte ansöka om att få dina hushållssopor hämtade var fjärde vecka.

Om du vill ta hand om ditt matavfall på din egen fastighet genom att kompostera det, behöver du anmäla komposten till Miljösamverkan. Enligt AÖS renhållningstaxa måste du ha ett 140 liters kärl för restavfallet. Enligt AÖS taxa betalar du lika mycket i sophämtningsavgift när du har egen kompost som när du får matavfallet hämtat i ett brunt kärl.

Du måste alltid meddela AÖS om du inte vill ha det bruna kärlet.

Årshämtning

Enda möjliga undantaget från kommunal sophämtning är så kallad årshämtning. Det innebär att du får dina hushållssopor hämtade två gånger per år. Det är förknippat med olika krav, bland annat ska du kompostera allt ditt matavfall, ditt hushåll ska ha extremt liten avfallsmängd, du ska ansöka om att få det här undantaget från sophämtning och du ska visa för oss hur du planerar att på ett miljöriktigt sätt ta hand om soporna. 

Avgift för ansökan om årshämtning

För ansökan om årshämtning får du betala en avgift. Avgiften är fastställd av kommunfullmäktige i respektive kommun. Information om avgiftens storlek hittar du via länken till Miljösamverkans taxor, till höger. Välj din kommun och därefter "Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område".

Ansökan och anmälan

Det är till Miljösamverkan östra Skaraborg du anmäler din matavfallskompost och ansöker om årshämtning.  

Undantagen är personliga

Beviljat undantag är personligt och knutet till fastigheten och gäller under maximalt fem år. Om du vill fortsätta att få dina sopor hämtade två gånger om året och fortfarande uppfyller kriterierna måste du komma ihåg att ansöka om årshämtning innan ditt tillstånd har gått ut. I annat fall kommer ditt sophämtningsabonnnemang att övergå till insamling av matavfall och fyraveckorshämtning av restavfallet.