Hushållens återvinning

Jordens naturresurser är begränsade, klimatet förändras och efterfrågan på nya råvaror ökar hela tiden. Därför är det viktigt att ta tillvara den resurs som avfallet utgör. Återvinning av t.ex. metaller innebär att uttaget av mängden jungfruligt material minskar. Det leder också till att enerig sparas.

Producentansvar

Producentansvaret innebär att producenterna ansvarar för att samla in och ta omhand uttjänta produkter. Producent är det företag som t.ex. tillverkar eller importerar varor eller förpackningar. Producenterna ansvarar för att det finns insamlingssystem för deras produkter. I Sverige finns i dag producentansvar för tidningar, kataloger och reklam, förpackningar, däck, batterier, elektriska och elektroniska produkter, läkemedel samt bilar.

Återvinningsstationer

På återvinningsstationerna lämnar du tidningar, kataloger och reklam samt förpackningar av metall, glas, plast och kartong. Ansvaret för att behållarna på återvinningsstationerna är tömda eller att det är städat runt omkring vilar på Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB (FTIAB). Om du anser att det är nedskräpat runt behållarna eller att behållarna inte är tömda så kontaktar du FTIAB, se länk till webbplatsen på sidan.

Återvinningscentraler

Återvinningscentralen är till för att du ska kunna lämna allt ditt grovavfall, dvs. sådant avfall som är för stort för att få plats i sopkärlet eller som du inte får lägga där. På AÖS webbplats hittar du information om vad du får lägga i sopkärlet. Om du renoverar ditt hus eller bygger nytt så kan du även lämna bygg- och renoveringsavfallet. För eventuella avgifter för att lämna avfall på återvinningscentralerna se AÖS webbplats.  

AÖS kontaktar du på telefon 0500-49 81 85 eller e-post info@avfallskaraborg.se