Det är viktigt att den person som utför till exempel piercing har goda kunskaper om riskerna i sin verksamhet.

De flesta tatuerare, piercare, hudvårdare och fotvårdare har goda kunskaper om riskerna i sina verksamheter

Vi har under mars månad gjort tillsyn hos 41 olika verksamheter som använder skärande elelr stickande verktyg.

Vid det här tillfället låg tyngdpunkten på att informera om kravet på att arbeta med riskbedömning i verksamheten och dokumentation om riskbedömningen i egenkontrollen. Vi kontrollerade även avfallshantering, kemikaliehantering samt regler kring tatueringsfärger och piercingsmycken.

Hos de flesta verksamheter diskuterades också hur de arbetade med smittskydd och städning för att minska risken för infektion och smitta.

Verksamheternas riskhantering

Vid tillsynen hade vi med oss informationsblad om riskhantering och avfall. Vi kontrollerade att verksamhetsutövaren hade säkerhetsdatablad för de kemikalier som används samt hur kemikalierna förvarades. Vi tittade även på verksamheternas rutiner om hur de tog hand om de olika avfallsslagen. Hos tatuerarverksamhet kontrollerade vi varifrån de beställer färgerna, att färgernas förpackningar var korrekt märkta och om de hade rutiner för att lämna ut information till kunder om de färger som används till en specifik tatuering. Hos piercingverksamheterna kontrollerade vi att smyckena klarar gränsvärdena för bl.a. nickel.

Vad blev nyttan med projektet?

Många människor besöker tatuerare, piercare, akupunktörer och fotvårdare. Det är därför viktigt att verksamheterna har ett systematiskt arbete med att försöka minimera eller eliminera de risker som finns i verksamheten, till exempel risk för blodsmitta, infektioner och allergier.

Vid besöken hos tatuerarverksamheterna uppstod många gånger en diskussion kring hemmatatuering. Det finns en oro i branschen angående personer med otillräcklig utbildning och som oftast beställer varor via internet och startar upp en olovlig verksamhet hemma, där de tatuerar kunder för lägre kostnad. Detta skapar en otrygghet för kunderna som löper större risk för oönskade infektioner och sjukdomar. Det ökar även sannolikheten för att de seriösa verksamheterna ska få in en kund med potentiell smitta. Indirekt ger det också branschen ett försämrat rykte p.g.a. dåligt utfört arbete med ökade risker för människors hälsa.